Diensten

Opmetingen

Opmeten van percelen en gebouwen

Het opmeten van percelen en gebouwen is uitermate belangrijk voor:

  • architecten om te beschikken over volledige plannen met vermelding van de correcte juridische grenzen,
  • architecten om na het slopen van de bestaande gebouwen te kunnen beschikken over de juiste configuratie van het perceel,
  • aannemers om de juiste inplantingen van gebouwen te kunnen uitvoeren,
  • eigenaars om latere discussies omtrent perceelsgrenzen, maatvoering en oppervlaktes te voorkomen.

Alvorens overgegaan wordt tot het opmeten van de betreffende onroerende goederen worden opzoekingen uitgevoerd naar de correcte juridische ligging van de perceelsgrenzen.
Eveneens wordt de atlas van de onbevaarbare waterlopen en de atlas van de buurtwegen geraadpleegd. Rooilijnenplannen worden nagekeken en kadastrale gegevens worden opgevraagd.
Vanaf het moment dat wij beschikken over de verzameling van deze gegevens, kunnen de werkzaamheden in een juiste context worden aangevat.

Deze gebouwen en gronden worden opgemeten in een lokaal assenstelsel, dat wil zeggen in plaatselijke coördinaten.
Indien gewenst en/of noodzakelijk kunnen de plannen afgeleverd worden in Lambert coördinaten.

Voor het opmeten van de percelen en gebouwen wordt steeds gebruik gemaakt van professionele apparatuur.
Plannen worden zowel op papier als elektronisch ter beschikking gesteld.

De notaris, aangesteld door de klant, zal eveneens de plannen en/of alle relevante informatie van ons zo spoedig mogelijk ontvangen.

In geval een prekadastratie noodzakelijk is, wordt de nieuw toegekende kadastrale perceelsnummers en de bijhorende planreferentie overgemaakt aan de desbetreffende notaris en zijn medewerkers. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de subrubriek ‘prekadastratie’ van deze website.