Diensten

Opmetingen

Verkavelingen van percelen

Verkavelingen van percelen is een uiterst specifieke materie die onderhevig is aan steeds wijzigende wetgevingen of reglementeringen.

Voor het bekomen van een verkavelingsvergunning dient er een volledig dossier te worden samengesteld.

Dit dossier omvat :

 • een overzichtsplan of liggingsplan,
 • het opmetingsplan van de huidige toestand,
 • het ontwerp,
 • minstens twee lengteprofielen,
 • een motivatienota,
 • de stedenbouwkundige voorschriften,
 • verschillende foto’s,
 • een milieu effectenrapport (MER),
 • aanvraagformulier Eandis.

Eventueel wordt dit dossier aangevuld met een occupatieplan (plan met vermelding van de hoogstammige vegetatie, boomsoort en diameter).

Dit dossier wordt in een veelvoud, samen met het aanvraagformulier, bewijs van eigendom en een afstiplijst overgemaakt aan het gemeentebestuur van de desbetreffende gemeente.

Door de verkavelingsaanvraag aan ons toe te vertrouwen zorgen wij er voor dat:

 • er geen tijdverlies ontstaat ten gevolge een onvolledig dossier,
 • er geen onnodige kosten dienen gemaakt te worden na het bekomen van de verkavelingsvergunning. De splitsing of afpaling van de verschillende percelen of loten kan enkel worden uitgevoerd door een erkend landmeter-expert. In geval het dossier werd ingediend door een particulier, aannemer of projectontwikkelaar, dient het volledige terrein nogmaals te worden opgemeten alvorens de landmeter-expert kan overgaan tot splitsing,
 • de prekadastratie van de nieuwe percelen aangevraagd wordt en bezorgen wij de notaris de nieuwe perceelsnummers en planreferentie,
 • er geen belangenvermenging is daar wij als onafhankelijke partij optreden.