Diensten

Diensten

Expertise

In geval van expertise van de schade aan uw woning, komen wij als tegenexpert tussenbeide ten opzichte van de door de verzekeringsmaatschappij aangestelde deskundige.

Deze zal, na schadeaangifte, een bezoek ter plaatse plannen en u een regelingsvoorstel overmaken. Vaak voldoet de voorgestelde vergoeding niet aan uw verwachtingen. Deze experten hebben namelijk als opdracht om de kosten voor de verzekeringsmaatschappij zo laag mogelijk te houden.

Weet dat u steeds, via uw verzekeringspolis, recht heeft om een tegenexpert aan te stellen en dit op kosten van de verzekeringsmaatschappij.

De expertise heeft als doel om:

  • een schadedossier of verliesstaat van roerende en onroerende goederen samen te stellen,
  • het behartigen van uw belangen ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij,
  • het beoordelen en negotiëren van de uit te keren schadevergoeding,
  • het zoeken naar eventuele oplossingen ingeval van patstellingen.

Volgende expertises worden eveneens door ons uitgevoerd:

  • het opsporen van vochtproblemen in de woning,
  • het correct naleven van uit te voeren werken volgens de regels van de kunst,
  • controle op al of niet verleende vergunningen.